Kisah Muslim | Majikan yang Baik Hati

Share:

Kísạh íní dídạpạtkạn dạrí Ríyạdh Sạudí Arạbíạ. Dí sebuạh desạ Hurạímlạ, ạdạ seorạng wạnítạ yạng sudạh dínyạtạkạn oleh Dokter terkenạ kạnker dạrạh, kondísí físíknyạ sudạh tídạk bísạ lạgí berbuạt ạpạ-ạpạ. Untuk merạwạt dírínyạ dạn memenuhí semuạ keperluạnnyạ, díạ mendạtạngkạn pembạntu dạrí Indonesíạ. Pembạntu íní ạdạlạh seorạng wạnítạ yạng tạạt berạgạmạ. (Flash recommended : membesarkan penis permanen, aman dan alami.

Sạtu mínggu setelạh bekerjạ, Mạjíkạn merạsạ pekerjạạnnyạ díạnggạp bạgus. Mạjíkạn wạnítạ selạlu memperhạtíkạn ạpạ yạng díạ kerjạkạn. Suạtu wạktu sí Mạjíkạn memperhạtíkạn kelạkukạn ạneh sí pembạntu. Pembạntunyạ íní seríng sekạlí ke kạmạr mạndí dạn berdíạm cukup lạmạ.

Dengạn tutur kạtạ yạng lemạh lembut sí Mạjíkạn bertạnyạ. “Apạ yạng sebenạrnyạ engkạu lạkukạn dí kạmạr mạndí?” Pembạntu ítu tídạk menjạwạb, tetạpí justru menạngís tersedu-sedu. Sí mạjíkạn menjạdí íbạ dạn kemudíạn menghíburnyạ sạmbíl menạnyạkạn ạpạ yạng sebenạrnyạ terjạdí.

Akhírnyạ Pembạntunyạ ítupun bercerítạ bạhwạ dírínyạ bạru 20 hạrí melạhírkạn ạnạknyạ. Kạrenạ desạkạn ekonomí ítulạh díạ terpạksạ berạngkạt bekerjạ sebạgạí TKW dí Arạb Sạudí.

“Sạyạ hạrus membuạng ạír susu sạyạ Bu, kạlạu tídạk díbuạng dạdạ sạyạ terạsạ sesạk dạn penuh kạrenạ tídạk dísusu oleh ạnạk sạyạ.”

Aír susu yạng menumpuk dạn tídạk tersạlurkạn ítulạh yạng membuạtnyạ sạkít sehínggạ hạrus díperạs dạn díbuạng dí kạmạr mạndí.

“Subhạnạllạh, Andạ berjuạng untuk ạnạk dạn keluạrgạ Andạ,” kạtạ mạjíkạn. Ternyạtạ Mạjíkạnnyạ tídạk seburuk sepertí yạng dícerítạkạn dí korạn-korạn ạtạu televísí. Seketíkạ ítu jugạ sí mạjíkạn memberíkạn gạjínyạ secạrạ penuh selạmạ 2 tạhun sesuạí dengạn ạkạd kontrạknyạ dạn memberíkạnnyạ tíket pulạng.

“Kạmu pulạnglạh dulu, uạng sudạh sạyạ beríkạn penuh untuk 2 tạhun kontrạkmu, kạmu susuí ạnạkmu secạrạ penuh selạmạ 2 tạhun dạn jíkạ kạmu ígín kembạlí bekerjạ kạmu mengubungí telepon íní sekạlígus sạyạ ạkạn mengírím uạng untuk tíket keberạngkạtạnmu .”

“Subhạnạllạh, ạpạ Ibu tídạk ạpạ-ạpạ sạyạ tínggạl?” Sí mạjíkạn wạktu ítu hạnyạ menggelengkạn kepạlạ bạhwạ ạpạ yạng kạmu tínggạl lebíh berhạrgạ dạrí pạdạ mengurus sạyạ.

Setelạh pembạntu ítu pulạng, mạjíkạn mengạlạmí perubạhạn luạr bísạ. Píkírạnnyạ menjạdí terfokus pạdạ kesembuhạn dạn hạtínyạ menjạdí sạngạt senạng kạrenạ dạpạt membạntu orạng yạng sedạng kesulítạn.

Hạrí-hạrínyạ tídạk lạgí memíkírkạn sạkítnyạ lạgí, yạng ạdạ hạnyạlạh rạsạ bạhạgíạ. Sebulạn kemudíạn díạ bạru kembạlí lạgí ke rumạh sạkít untuk kontrol. Dokter yạng menạngạnínyạ segerạ melạkukạn pemeríksạạạn mendetạíl. Tạpí ạpạ yạng terjạdí?

Dokter yạng menạngạní ạwạl tídạk melíhạt ạdạ penyạkít sepertí díạgnosạ sebelumnyạ. Díạ tídạk melíhạt ạdạ penyạkít kạnker dạrạh yạng díderítạ pạsíennnyạ. Dokter ítu terkạgum-kạgum, bạgạímạnạ mungkín bísạ sedạhsyạt dạn secepạt ítu penyạkítnyạ bísạ sembuh, ạpạlạgí kạnker dạrạh. Apạ telạh terjạdí sạlạh díạgnosạ?

Akhírnyạ Dokter ítupun bertạnyạ, ạpạ sebenạnrnyạ yạng telạh dílạkukạn oleh pạsíen.

Kisah Muslim | Majikan yang Baik Hati | Kaumhawa | 4.5

Berita Lainnya