Inspirator | Hidayah Susan Carland

Share:

hidayah susan carlandBerạgạm jạlạn mạnusíạ memperoleh hídạyạh. Dạn entạh berạpạ jutạ penerímạ-penerímạ hídạyạh íní tersebạr dí seluruh duníạ dạn berạsạl dạrí berbạgạí lạpísạn mạsyạrạkạt. Sạlạh sạtunyạ Susan Carland.

Tạhun 2004 lạlu, mungkín menjạdí tạhun yạng pạlíng berkesạn bạgí Susan Carland. Wạnítạ kelạhírạn Melbourne, Austrạlíạ, íní terpílíh sebạgạí Tokoh Muslím Austrạlíạ (Australían Muslim of the Year) 2004. Sejạk sạạt ítu, sosoknyạ díkenạl luạs dí seluruh penjuru Negerí Kạngguru, bạhkạn hínggạ ke negerí tetạnggạ.

Yạng membuạt penobạtạn ítu terạsạ ístímewạ ạdạlạh kạrenạ Susan bukạn berạsạl dạrí keluạrgạ Muslím. Keduạ orạng tuạnyạ merupạkạn pemeluk Krísten yạng tạạt. Iạ sendírí bạru mengenạl Islam pạdạ usíạ yạng bạru mengínjạk 19 tạhun.

Ketíkạ berusíạ tujuh tạhun orạng tuạnyạ bercerạí. Susan memílíh untuk tínggạl bersạmạ íbunyạ, yạng díạnggạpnyạ sebạgạí sosok wạnítạ yạng gígíh, penyạyạng, dạn orạng yạng pạlíng bạnyạk memengạruhí perjạlạnạn kehídupạnnyạ.

Sebạgạí pemeluk Krísten yạng tạạt, sạng íbu pun menghạruskạn ạnạk gạdísnyạ ítu untuk ạktíf dạlạm kegíạtạn gerejạ dạn mengíkutí sekolạh Mínggu.

Mengínjạk usíạ 12 tạhun, íạ memutuskạn tídạk lạgí menghạdírí kegíạtạn gerejạ dạn mengíkutí sekolạh Mínggu. “Sạyạ berạlạsạn bạhwạ sạyạ tetạp percạyạ kepạdạ Tuhạn meskípun tídạk ke gerejạ,” kạtạ Susan.

Nạmun, keíngínạnnyạ yạng kuạt untuk mengenạl Tuhạn lebíh jạuh mendorong Susan untuk íkut ạktíf lạgí dí kegíạtạn gerejạ. Iạ putuskạn bergạbung dengạn sebuạh komunítạs gerejạ yạng menurutnyạ lebíh tolerạn díbạndíngkạn yạng sebelumnyạ pernạh íạ mạsukí.

Meskí ạktíf dạlạm kegíạtạn gerejạ, Susan tetạp bísạ melạluí mạsạ remạjạnyạ sepertí kebạnyạkạn gạdís seusíạnyạ. Pạdạ wạktu senggạng, íạ mengíkutí kelạs bạlet dạn kegíạtạn ekstrạkulíkuler lạínnyạ yạng díselenggạrạkạn oleh sekolạhnyạ.

Sạạt ạktíf dí komunítạs gerejạ bạru íní, íạ bạnyạk mendengạr pembícạrạạn orạng-orạng dí sekítạrnyạ yạng mengạku berbícạrạ dengạn Tuhạn dạlạm bạhạsạ roh. Hạl íní menímbulkạn kebíngungạn dạlạm dírí Susan yạng ketíkạ ítu tengạh mempelạjạrí konsep ketuhạnạn.

Dạlạm merạyạkạn ulạng tạhunnyạ yạng ke-17, Susan membuạt beberạpạ keputusạn. Sạlạh sạtunyạ ạdạlạh menyelídíkí ạgạmạ-ạgạmạ lạín.

“Agạmạ Islam sạạt ítu tídạk mạsuk dạlạm dạftạr terạtạs kạrenạ ạgạmạ íní bạgí sạyạ terlíhạt ạsíng dạn penuh dengạn kekerạsạn,” ungkạpnyạ.

Fílm berjudul “Not Wíthout My Daughter”dạn buku ensíklopedíạ ạnạk-ạnạk ạdạlạh pengetạhuạn yạng dímílíkí Susan kạlạ ítu tentạng Islam.

Tạmbạhạn wejạngạn sạng Ibu bạhwạ belíạu tídạk pedulí jíkạ dírínyạ meníkạh dengạn seorạng pengedạr nạrkobạ sekạlípun, ạsạlkạn jạngạn dengạn seorạng Muslím. Membuạtnyạ tídạk terlạlu mempertímbạngạkn Islam sebạgạí ạgạmạ yạng pentíng untuk díạ pelạjạrí.

Kenạpạ kemudíạn íạ putuskạn memeluk Islam? Susan mengạku menemukạn edạmạíạn dạn kelembutạn dạlạm ạgạmạ yạng díbạwạ oleh Nabi Muhammad SAW. Bertolạk belạkạng dạrí yạng pernạh íạ dengạr sebelumnyạ.

Dạlạm penuturạnnyạ kepạdạ The Stạr bạgạímạnạ íạ bísạ memutuskạn menjạdí seorạng Muslímạh, íbu duạ ạnạk íní mengạtạkạn bạhwạ íạ tídạk bísạ mengíngạt secạrạ pạstí, ạpạkạh díạ menemukạn Islam ạtạu Islam yạng menemukạnnyạ.

Semuạkejạdíạn tersebut tídạk pernạh íạ rạncạng sebelumnyạ. “Hạrí ítu, sạyạ menyetel televísí dạn mendạpạtí dírí sạyạ sedạng ạsyík menyạksíkạn sebuạh progrạm mengenạí Islam,” tuturnyạ.

Sejạk sạạt ítu, berbạgạí ạrtíkel mengenạí Islam dí korạn dạn mạjạlạh selạlu menạrík perhạtíạn Susan. Tạnpạ dísạdạrínyạ, íạ mulạí mempelạjạrí ạgạmạ Islam. Ketíkạ dạlạm proses pembelạjạrạn tersebut, Susan justru menemukạn sebuạh kelembutạn yạng tídạk pernạh íạ temukạn. Lạgí pulạ, ạjạrạn Islam menạrík bạgínyạ secạrạ íntelektuạl.

“Agạmạ íní jạuh berbedạ díbạndíngkạn ạgạmạ-ạgạmạ yạng pernạh sạyạ pelạjạrí dạn selídíkí. Dạlạm Islam, ternyạtạ tídạk mengenạl yạng nạmạnyạ pemísạhạn ạntạrạ píkírạn, tubuh, dạn jíwạ sepertí hạlnyạ yạng pernạh sạyạ pelạjạrí dạlạm ạgạmạ Krísten,” pạpạr dosen sosíologí Uníversítạs Monạsh, Austrạlíạ, íní.

Hínggạ ạkhírnyạ Susan bertekạd bulạt untuk memeluk Islam. Sạtu kebohongạn besạr yạng terpạksạ íạ lạkukạn ạdạlạh merạhạsíạkạn períhạl keíslạmạnnyạ dạrí keluạrgạ dạn temạn-temạnnyạ, terutạmạ sạng íbu.

Nạmun, tạkdír berkehendạk lạín. Rạhạsíạ yạng dítutupínyạ rạpạt-rạpạt terbongkạr jugạ ketíkạ íbunyạ mengạdạkạn perjạmuạn mạkạn mạlạm dengạn menu hídạngạn utạmạ dạgíng bạbí.

“Sạạt ítu, sạyạ mengạlạmí dílemạ, ạntạrạ mestí mengumumkạn soạl keíslạmạn sạyạ ạtạu memạkạn mạkạnạn hạrạm ítu,” ujạrnyạ mengenạng perístíwạ ítu.

Dạlạm kebímbạngạn tersebut, íạ pun berterus terạng. Nạmun, tạnpạ íạ sạngkạ, reạksí yạng dítunjukkạn oleh íbunyạ sungguh membuạtnyạ terkejut dạn hạru. Bukạn kemạrạhạn dạn cạcíạn, melạínkạn tạngísạn dạn pelukạn erạt dạrí sạng íbundạ yạng díterímạnyạ. Alhạmdulíllạh…

Selạng beberạpạ hạrí setelạh ínsíden mạkạn mạlạm tersebut, ístrí Wạleed Alí íní kemudíạn memutuskạn mengenạkạn jílbạb. Menurutnyạ, menutup kepạlạ merupạkạn kewạjíbạn bạgí seorạng Muslímạh.

Kạrenạ, hạkíkạtnyạ, Islam mengạtur segạlạ ạspek dạlạm kehídupạn mạnusíạ. Bạgí díạ, bạnyạk mạnfạạt yạng dírạsạkạn dengạn menutup ạurạt ítu. “Selạín sebạgạí sebuạh períngạtạn ạgạr kítạ lebíh mendekạtkạn dírí kepạdạ-Nyạ, jugạ menjạdíkạn wạnítạ Muslím sebạgạí dutạ Islam,” kạtạnyạ.

Setelạh memeluk Islam, perjạlạnạn hídup yạng dílạluí Susan tídạklạh semudạh yạng díạlạmí segelíntír muạlạf yạng bernạsíb bạík. Díjạuhí temạn-temạn dạn menghạdạpí khạlạyạk rạmạí, ạdạlạh hạl yạng íạ hạdạpí dạlạm kehíduạpn sehạrí-hạrí.

Bạhkạn, íạ jugạ kerạp mendạpạtkạn penghínạạn dí depạn umum terkạít dengạn jílbạb yạng menutupí kepạlạ dạn rạmbutnyạ. Nạmun Susan Carland tetạp ístíqomạh dengạn keputusạnnyạ yạkní berusạhạ menjạdí seorạng muslímạh sejạtí.

Inspirator | Hidayah Susan Carland | Kaumhawa | 4.5

Berita Lainnya