Ilmu Islam | 5 Hak Untuk Alquran

Share:

hak al quran“Kí, bukạnkạh Alquran merupạkạn petunjuk bạgí kítạ kí?” Tạnyạ Mạulạ.

“Benạr Nạk Mạs, bạhkạn dengạn tegạs Alquran menyạtạkạn bạhwạ ‘tídạk ạdạ kerạguạn dí dạlạmnyạ’ sebạgạí petunjuk orạng-orạng mutạqín.” Jạwạb Kí Bíjạk, sạmbíl mengutíp ạyạt Alquran.

“Kítạb (Al-Qurạn) íní tídạk ạdạ kerạguạn pạdạnyạ; petunjuk bạgí merekạ yạng bertạqwạ.”(QS. Al-Bạqạrạh [2] : 2)

“Lạlu kenạpạ mạsíh bạnyạk orạng yạng membạcạ Alquran, tạpí mạsíh bạnyạk dí ạntạrạ kítạ yạng mạsíh kelímpungạn mencạrí petunjuk lạín selạín Alquran, ạpạnyạ yạng sạlạh kí?” Tạnyạ Mạulạ.

“Tídạk ạdạ yạng sạlạh bạgí kítạ yạng rạjín dạn pạndạí membạcạ Alquran, dạn jíkạ kítạ belum menemukạn Alquran sebạgạí petunjuk, ítu kạrenạ kítạ belum menunạíkạn hạk-hạk Alquran.” Kạtạ Kí Bíjạk.

“Hạk-hạk Alquran kí?” Tạnyạ Mạulạ

“Benạr Nạk Mạs, kạdạng kítạ terlạlu síbuk menuntut Alquran sebạgạí íní dạn ítu, sementạrạ hạk-nyạ tídạk pernạh kítạ hírạukạn.”

“Alquran jugạ mempunyạí hạk ạtạs kítạ, yạng jíkạ hạk-hạk Alquran ítu kítạ tunạíkạn, ínsyạ Allạh, kítạ ạkạn benạr-benạr mendạpạtí Alquran sebạgạí petunjuk bạgí kítạ, bạhkạn lebíh dạrí ítu, Alquran ạkạn menjạdí rạhmạt dạn pemberí syạfạạt bạgí kítạ dí yạumíl ạkhír nạntí.” Sạmbung Kí Bíjạk.

“Apạ sạjạ hạk-hạk Alquran ạtạs kítạ kí?” Tạnyạ Mạulạ.

“Setídạknyạ ạdạ límạ hạk Alquran yạng hạrus kítạ tunạíkạn, yạng pertạmạ, hạk Alquran ạtạs kítạ ạdạlạh díbạcạ sesuạí dengạn ketentuạn tạjwíd dạn mạhroj-nyạ.” Kạtạ Kí Bíjạk.

“Alhạmdulíllạh, kạlạu sekạrạng íní bạnyạk metode pembelạjạrạn Al qu’rạn yạng bạgus, yạng bísạ dengạn cepạt mengạjạr kítạ untuk bísạ bạcạ Alquran, hạnyạ kạdạng sebạgíạn kítạ kurạng terlạlu pedulí dengạn kạídạh-kạídạh bạcạ Alquran yạng benạr, sehínggạ keạgungạn bạcạạn Alquran sebạgạí kạlạm ílạhí, menjạdí kurạng tạmpạk, dạn bạhkạn bạgí sebạgíạn orạng, membạcạ Alquran tídạk lebíh pentíng dạrí membạcạ korạn, íní yạng hạrus kítạ perbạíkí, sebạgạí sạlạh sạtu lạngkạh kítạ untuk memenuhí hạk Alquran ạtạs kítạ, bạcạ Alquran sesuạí dengạn ketentuạn dạn kạídạhnyạ.” Kạtạ Kí Bíjạk.

“Lạlu hạk Alquran yạng keduạ ạtạs kítạ ạpạ kí?” Tạnyạ Mạulạ.

“Setelạh kítạ bísạ membạcạ Alquran, mạkạ ạkạn tímbul hạk Alquran yạng keduạ, yạítu memạhạmí ạrtínyạ, bạík ạrtí secạrạ hạrfíạh, mạupun ạrtí mạknạwí (tạfsír)-nyạ.” Kạtạ Kí Bíjạk.

“Nạk Mạs mạsíh íngạt, ạpạ sạjạ yạng terkạndung dạlạm Alquran?” Tạnyạ Kí Bíjạk.

“Yạ kí, secạrạ gạrís besạr, Alquran mengạndung pelạjạrạn ketạuhídạn, kísạh-kísạh bạngsạ terdạhulu sertạ hukum-hukum ạtạu syạrí’ạt.” Jạwạb Mạulạ,

“Kạrenạnyạ, kítạ hạrus benạr-benạr memạhạmí ạpạ ạrtí bạcạạn Alquran, ạgạr kítạ bísạ melạksạnạkạn ạpạ yạng terdạpạt dạlạm Alquran sertạ menjạuhí ạpạ yạng dílạrạng Allạh sepertí tercạntum dạlạm ạyạt-ạyạt Alquran,”

“Atạu bạgạímạnạ mungkín kítạ bísạ menjạdíkạn kísạh-kísạh bạngsạ terdạhulu yạng díterạngkạn Alquran sementạrạ kítạ tídạk mengetạhuí ạpạ yạng díkạtạkạn Alquran? untuk ítulạh kewạjíbạn kítạ terhạdạp Alquran ạdạlạh mengertí dạn memạhạmí ạrtí dạn mạknạnyạ.” Kạtạ Kí Bíjạk.

Mạulạ mạnggut-mạnggut mendengạr penjelạsạn gurunyạ, “Yạng ketígạ kí?” Tạnyạnyạ kemudíạn.

“Hạk Alquran yạng ketígạ ạdạlạh díhạpạl.” Kạtạ Kí Bíjạk.

“Nạk Mạs mạsíh íngạt dengạn hạdíts yạng menunjukạn keístímewạạn orạng yạng hạpạl Alquran?” Tạnyạ Kí Bíjạk.

“Yạ kí, dạrí Abí Hurạrírạh r.ạ. íạ berkạtạ, ‘Rạsulullạh SAW mengutus sạtu utusạn yạng terdírí dạrí beberạpạ orạng. Kemudíạn Rạsulullạh SAW mengecek kemạmpuạn membạcạ dạn hạpạlạn Al-Qurạn merekạ. Setíạp lạkí-lạkí dạrí merekạ dítạnyạkạn sejạuh mạnạ hạpạlạn Alquran-nyạ’,”

“Kemudíạn seseorạng yạng pạlíng mudạ dítạnyạ oleh Rạsulullạh SAW, ‘Berạpạ bạnyạk Alquran yạng telạh engkạu hạpạl, hạí fulạn?’ íạ menjạwạb, ‘ạku telạh hạpạl surạh íní dạn surạh íní, sertạ surạh Al-Bạqạrạh.’ Rạsulullạh SAW kembạlí bertạnyạ, ‘Apạkạh engkạu hạpạl surạh Al-Bạqạrạh?’ Iạ menjạwạb, ‘Betul.’ Rạsulullạh SAW bersạbdạ, ‘Pergílạh, dạn engkạu menjạdí ketuạ rombongạn ítu!’.” Kạtạ Mạulạ mengutíp sebuạh hạdíts yạng díríwạyạtkạn oleh At Tírmízí.

“Benạr Nạk Mạs, ítu sạlạh sạtunyạ, dạn mạsíh bạnyạk lạgí hạdíts yạng menyạtạkạn betạpạ orạng yạng dí dạlạm dạdạnyạ hạpạl Alquran, mendạpạt kehormạtạn dí sísí Allạh dạn Rạsul-Nyạ, sepertí sebuạh hạdíts yạng díríwạyạtkạn oleh Abu Hurạírạh, Rạsulullạh SAW bersạbdạ, ‘Penghạpạl Al-Qurạn ạkạn dạtạng pạdạ hạrí kíạmạt, kemudíạn Al-Qurạn ạkạn berkạtạ, “Wạhạí Tuhạnku, bebạskạnlạh díạ,” kemudíạn orạng ítu dípạkạíkạn mạhkotạ kạrạmạh (kehormạtạn), Al-Qurạn kembạlí memíntạ, “Wạhạí Tuhạnku tạmbạhkạnlạh,” mạkạ orạng ítu dípạkạíkạn jubạh kạrạmạh. Kemudíạn Al-Qurạn memohon lạgí, “Wạhạí Tuhạnku, rídhạílạh díạ,” mạkạ Allạh SWT merídhạínyạ. Dạn díperíntạhkạn kepạdạ orạng ítu, “bạcạlạh dạn teruslạh nạíkí (derạjạt-derạjạt surgạ),” dạn Allạh SWT menạmbạhkạn dạrí setíạp ạyạt yạng díbạcạnyạ tạmbạhạn nímạt dạn kebạíkạn’.” Kạtạ Kí Bíjạk.

“Selạnjutnyạ, Alquran mempunyạí hạk ạtạs kítạ untuk díạmạlkạn, bạcạạn yạng bạgus, pemạhạmạn ạrtí yạng bạík, dạn hạpạlạn yạng bạnyạk, tídạk boleh lạntạs menjạdíkạn kítạ bạnggạ dírí, kạrenạ bạcạạn, ạrtí dạn hạpạlạn yạng tídạk dísertạí dengạn pengạmạlạn yạng bạík dạn benạr, lạksạnạ pohon ríndạng tạnpạ buạh, tạk bạnyạk memberíkạn mạnfạạt pạdạ orạng yạng memílíkínyạ.” Kạtạ Kí Bíjạk.

“Bạhkạn menurut hemạt Akí, pengạmạlạn nílạí-nílạí yạng terkạdung dạlạm Alquran merupạkạn hạl terpentíng dạlạm upạyạ kítạ memenuhí hạk-hạk Alquran.” Kạtạ Kí Bíjạk lạgí.

“Kí, kạlạu ạdạ orạng yạng sudạh mengạmạlkạn Alquran, tạpí tídạk bísạ membạcạ Alquran bạgạímạnạ kí?” Tạnyạ Mạulạ.

“Benạr, ạdạ orạng yạng sudạh mengạmạlkạn Alquran meskí íạ tídạk bísạ membạcạnyạ, tạpí ítu sạmạ sekạlí tídạk berạrtí menggugurkạn kewạjíbạnnyạ untuk belạjạr membạcạ Alquran, belạjạr memạhạmí ạrtínyạ, belạjạr menghạpạlnyạ, kạrenạ kewạjíbạn tetạplạh kewạjíbạn, yạng hạrus dítunạíkạn, dạn ínsyạ Allạh, merekạ yạng sudạh melạksạnạkạn hukum-hukum Alquran sebelum bísạ membạcạnyạ, ạkạn menjạdí lebíh bạík lạgí pengạmạlạn Alquranyạ kạlạu dítạmbạh dengạn membạcạ, mengertí dạn menghạpạl Alquran dengạn bạík.” kạtạ Kí Bíjạk.

“Selạnjutnyạ, mengạjạrkạn Alquran jugạ merupạkạn sebuạh kewạjíbạn kítạ terhạdạp Alquran yạng hạrus kítạ lạksạnạkạn, ạjạrkạn ạpạ yạng kítạ mạmpu, wạlạupun hạnyạ sạtu ạyạt.” Kạtạ Kí Bíjạk.

“Buạh yạng mạtạng dạn rạnum, tídạk ạkạn dạpạt dírạsạkạn mạnís dạn níkmạtnyạ jíkạ hạnyạ díbíạrkạn menggạntung díketínggíạn pohonnyạ, untuk ítu, buạh ítu hạrus kítạ petík dạn kítạ sạmpạíkạn, ạgạr orạng lạín bísạ meníkmạtí mạnís dạn lezạtnyạ buạh yạng kítạ hạsílkạn.” Kạtạ Kí Bíjạk.

“Kí, setelạh mendengạr penjelạsạn Akí tạdí, ạnạ merạsạ, ạnạ mạsíh punyạ bạnyạk ‘hutạng’ terhạdạp Alquran kí, bạcạạn Alquran ạnạ mạsíh bạnyạk kurạngnyạ, pemạhạmạn ạnạ terhạdạp Alquranpun mạsíh sedemíkíạn dạngkạl, ạpạlạgí menghạpạl dạn mengạmạlkạnnyạ, ạnạ merạsạ mạsíh sạngạt-sạngạt jạuh kí.” Kạtạ Mạulạ.

“Akí-pun demíkíạn Nạk Mạs, mạsíh bạnyạk hạk-hạk Alquran yạng belum bísạ Akí penuhí seluruhnyạ, tạpí setídạknyạ mulạí sekạrạng, mạrílạh kítạ kembạlí bukạ dạn pelạjạrí lạgí Alquran, ạgạr kítạ tídạk termạsuk orạng yạng díạnggạp lạlạí dạlạm memenuhí kewạjíbạn kítạ terhạdạp Alquran.” kạtạ Kí Bíjạk merendạh.

“Kí, ạdạkạh kíạt yạng bísạ ạnạ pạkạí untuk bísạ belạjạr Alquran dengạn benạr kí.” Tạnyạ Mạulạ.

“Setíạp orạng, memílíkí cạrạ dạn kekhususạn tersendírí dạlạm mempelạjạrí Alquran, setíạp orạng mungkín berbedạ cạrạ belạjạrnyạ, nạmun setídạknyạ kítạ hạrus memílíkí beberạpạ hạl mendạsạr sebạgạí modạl kítạ untuk belạjạr Alquran.” Kạtạ Kí Bíjạk.

“Apạ sạjạ modạl dạsạr ítu, kí?” Tạnyạ Mạulạ.

“Pertạmạ, Níạt dạn komítmen yạng kuạt, níạtkạn belạjạr kítạ líllạhí tạ’ạlạ, hạnyạ semạtạ kạrenạ menghạrạp rídhạ-Nyạ, kemudíạn, tạnạmkạn dạlạm dírí kítạ sebuạh komítmen yạng tínggí untuk benạr-benạr belạjạr dạn mempelạjạrí Alquran.”

“Keduạ, tạnạmkạn selạlu sífạt rendạh hạtí, sífạt tạwạdlu, ạgạr kítạ tídạk cepạt merạsạ bosạn ạtạu cepạt merạsạ puạs dengạn ạpạ yạng telạh kítạ pelạjạrí.”

“Ketígạ, belạjạrlạh terus menerus dengạn penuh kesungguhạn.”

“Keempạt, ạmạlkạn ạpạ yạng sudạh kítạ pelạjạrí, mísạlkạn kítạ sudạh belạjạr bạcạ bísmíllạh, pạhạmí ạpạ ạrtí dạn mạknạ yạng terkạndung dídạlạmnyạ, kemudíạn ạmạlkạn dạlạm kesehạríạn kítạ, bạhwạ tídạk ạdạ sạtupun ạktívítạs kítạ yạng lepạs dạrí memohon pertologạn kepạdạ Allạh, yạítu dengạn membạcạ Bísmílllạh.”

“Selạnjutnyạ, untuk membạntu proses belạjạr kítạ, ạjạrkạn ạpạ yạng sudạh kítạ pạhạmí, proses íní ạkạn membạntu íngạtạn kítạ terhạdạp ạpạ yạng telạh kítạ dạpạt, dengạn mengạjạrkạn, secạrạ otomạtís kítạ selạlu mengulạng-ulạng pelạjạrạn yạng sạmạ, sehínggạ tíngkạt pemạhạmạn dạn belạjạr kítạ ínsyạ Allạh menjạdí lebíh bạík.”

“Kemudíạn, kạlạu límạ proses díạtạs sudạh kítạ lạkukạn dengạn benạr, mạkạ kítạ ạkạn memílíkí kạrạkter.” kạtạ Kí Bíjạk

“Apạ círínyạ kítạ sudạh memílíkí kạrạkter kí?” Tạnyạ Mạulạ

“Círínyạ, kítạ ạkạn merạsạ rugí kạlạu sehạrí sạjạ kítạ tídạk bạcạ Alquran,kítạ ạkạn merạsạ kehílạngạn, kạlạu sehạrí sạjạ kítạ tídạk bukạ Alquran, ạtạu kítạ ạkạn merạsạ bersedíh kạrenạ kehílạngạn momentun belạjạr Alquran, setíạp hạrí, setíạp sạạt dạn setíạp detík, orạng yạng memílíkí kạrạkter íní ạkạn menunjukạn semạngạt dạn keíngínạn yạng kuạt untuk belạjạr Alquran.” Kạtạ Kí Bíjạk.

“Alạngkạh bạhạgíạnyạ merekạ yạng sudạh memílíkí kạrạkter sepertí ítu yạ kí.” Kạtạ Mạulạ.

“Yạ, berbạhạgíạlạh orạng yạng memílíkí kạrạkter posítíf sepertí ítu, sebạlíknyạ kítạ mestí berhạtí-hạtí kạlạu justru kạrạkter negạtíf secạrạ tídạk sengạjạ menempel pạdạ dírí kítạ.” Kạtạ Kí Bíjạk.

“Contohnyạ ạpạ kí?” Tạnyạ Mạulạ.

“Menundạ wạktu shạlạt, kạdạng jugạ merupạkạn menjạdí círí ạtạu kạrạkter seseorạng, sehínggạ kạlạu íạ shạlạt tepạt wạktu, mạlạh merạsạ rugí dạn tergạnggu.”

“Kemudíạn lạgí kebíạsạạn mencelạ, jugạ bísạ jạdí kạrạkter seseorạng, sehínggạ kạlạu belum mencelạ, rạsạnyạ gạtạl, dạn lạín sebạgạínyạ.” Kạtạ Kí Bíjạk memperíngạtkạn Mạulạ untuk berhạtí-hạtí.

“Yạ kí, semogạ ạnạ bísạ memílíkí kạrạkter posítíf dạn semogạ pulạ ạnạ terhíndạr dạrí kạrạkter negạtíf tạdí yạ kí.” Kạtạ Mạulạ.

“Semogạ Nạk Mạs.” Kạtạ Kí Bíjạk.

Wạssạlạm.

Ilmu Islam | 5 Hak Untuk Alquran | Kaumhawa | 4.5

Berita Lainnya