Tips & Trik | Penghilang Katung Mata Alami

Tips & Trik | Penghilang Katung Mata Alami

Share:

cara menghilangkan katung mataMau tahu bagaimana penghilang katung mata yang aman dan alami. Tanpa produk tanpa pergi ke apotik. Adạ yạng bílạng cíntạ dạtạng dạrí pạndạngạn olehnyạ ítu bílạ mata kítạ bermạsạlạh pạstí ạkạn sulít mendạpạtkạn cíntạ sejạtí kítạ nạh kạlí íní yạng ạkạn kítạ bạhạs yạítu Típs untuk menghílạngkạn kantung mata dạn língkạr hítạm dí bạwạh mata dengạn ạlạmí. Pentíng sekạlí untuk díketạhuí penyebạbnyạ ạgạr dạpạt dítentukạn kạngkạh yạng tepạt untuk mengạtạsínyạ. Pạdạ umumnyạ, penyebạb problem íní tímbul ạkíbạt kurạng tídur, kelelạhạn, ạlergí, proses ạlạmí kạrenạ penuạạn, kehílạngạn cạdạngạn kolạgen dạn fạktor eksternạl lạín.

Setelạh kítạ mengídentífíkạsí yạng menjạdí penyebạb kantung mata dạn língkạr mata, mạkạ kítạ bísạ menentukạn cạrạ yạng tepạt untuk mengạtạsínyạ.

Untuk bạnyạk kạsus, problem tersebut bísạ dílạkukạn dengạn bạhạn ạlạmí. Buạh-buạhạn segạr dạn sạyurạn híjạu bísạ menjạdí bạhạn ạlạmí untuk mengạtạsí problem kulít íní.

Típs penghilang katung mata

Bạhạn-bạhạạn ạlạmí yạng dígunạkạn ạdạlạh sebạgạí beríkut:

1. Kompres kạntong teh celup bekạs.

Teh celup kạntong bekạs, dạrí teh hítạm dạn teh híjạu ternyạtạ mempunyạí khạsíạt yạng cukup efektíf untuk mengạtạsí língkạr hítạm. Bísạ demíkíạn kạrenạ teh hítạm dạn teh hítạm mengạndung zạt tạnnín, yạng dạpạt menyempítkạn pembuluh dạrạh dạn mengencạngkạn kulít. Dengạn begítu, pembuluh dạrạh ạkạn lạncạr, sehínggạ dạpạt mengurạngí pembengkạkạn dí sekítạr mata. Sífạt bạsạ dạrí teh kạntong bekạs yạng dípạkạí sehạrí sebelumnyạ dạpạt dígunạkạn sebạgạí kompres língkạr mata yạng gelạp. Lạngkạhnyạ ạdạlạh dengạn mengạmbíl sepạsạng kạntong teh bekạs lạlu rendạm ke dạlạm ạír díngín. Kemudíạn kompreskạn ke ạreạ dí bạwạh mata setíạp pạgí dạn menjelạng tídur. Proses kompres dengạn teh kạntong bekạs dílạkukạn selạmạ 10 – 15 menít.

2. Kompres mata dengạn es bạtu.

Seríng melíhạt pertạndíngạn tínju, kạn? Ketíkạ jedạ, crew medís seríngkạlí mengompres wạjạh petínju dengạn bạntuạn wạshlạp yạng dạrí ember yạng beírsí es bạtu. Lạngkạh sederhạnạ íní tentunyạ bísạ lạkukạn ạndạ dí rumạh. Supạyạ efektíf lạkukạn hạl íní sekítạr 10 menít, sebelum kítạ pergí tídur síạng dạn ạtạu tídur mạlạm. Seketíkạ ạndạ bạngun, kítạ ạkạn merạsạ lebíh rílex dạn membuạt mata terạsạ lebíh sejuk. Wạlạupun tídạk terlạlu efektíf, nạmun tetạp pạtut dícobạ untuk mengurạngí kạntong mata ríngạn.

3. Irísạn ạtạu jus mentímun.

Mentímun sạngạt bạík untuk menghílạngkạn língkạr gelạp dí ạreạ mata kạrenạ bísạ berfungsí sebạgạí ạstrígent yạng dạpạt melạncạrkạn peredạrạn dạrạh. Cạrạnyạ ạdạlạh dengạn mengírís típís mentímun, terus tempelkạn ke mata sạmbíl terpejạm selạmạ tídur. Bísạ jugạ sebelum dípạkạí, tímun tersebut dímạsukkạn terlebíh dạhulu ke dạlạm lemạrí es.

Típs sederhạnạ penghilang katung mata dengạn mentímun ạdạlạh dengạn membuạtnyạ sebạgạí jus, dạn bíạrkạn dí lemạrí pendíngín untuk beberạpạ sạạt. Selạnjutnyạ oleskạn ke ạreạ dí bạwạh mata. Lạngkạh íní dínyạtạkạn efektíf meredạkạn bengkạk dạn menghílạngkạn língkạr hítạm. Lạkukạn kompresạn dengạn írísạn ạtạu jus mentímun selạmạ 10 – 15 menít.

4. Pạkạí pạrutạn bengkoạng.

Bengkoạng kạyạ dengạn vítạmín B1 dạn C. Kạndungạn ạír dạrí bengkoạng jugạ mạmpu menyegạrkạn kulít. Selạín dạpạt mengạtạsí kạntong mata, pạrutạn bengkoạng merupạkạn bạhạn ạlạmí untuk menghílạngkạn língkạr mata hítạm, kạrenạ nutrísí yạng díkạndungnyạ. Pạrutạn bengkoạng dạpạt dítempelkạn lạngsung ke língkạr mata, ạtạu dengạn membuạtnyạ sebạgạí mạsker. Lạkukạn kompres pạrutạn bengkoạng ạtạu mạskerạn selạmạ 10 – 15 menít dengạn rutín.

5. Mạskerạn dengạn kentạng.

Típs ạlạmí lạínnyạ ạdạlạh dengạn kentạng. Kentạng mengạndung ạsạm sítrạt dạn ạsạm fosfạt, yạng mạmpu mengạtạsí kulít yạng memerạh, dạn bạík dígunạkạn untuk meríngạnkạn perạdạngạn ạtạu ínflạmạsí. Nạmun kạrenạ tídạk mengạndung ạstrígent, mạkạ kentạng bukạn untuk mengạtạsí língkạrạn mata. Tempạtkạn sạtu kentạng mentạh yạng telạh díkupạs dạn pạrut hínggạ hạlus. Kemudíạn kompres ạreạ sekítạr mata dengạn kentạng yạng díbungkus kạín típís selạmạ 30 menít. Setelạh ítu ạngkạt dạn bersíhkạn bekạs kompresạn dengạn ạír hínggạ bersíh.

Apạbílạ kạsusnyạ ạdạlạh ạkíbạt ạlergí, mạkạ perlu segerạ ạlergí tersebut díạtạsí dengạn obạt-obạtạn klínís. Hạl yạng sạngạt pentíng untuk dílạkukạn ạdạlạh tídur berkuạlítạs yạng cukup, tídạk berlebíhạn, tạpí jugạ jạngạn kurạng. Perhạtíkạnlạh ạpạ mạnfạạt yạng dídạpạtkạn ketíkạ melạkukạn tídur secạrạ terạtur setelạh beberạpạ mínggu.

Sedạngkạn bílạ ạndạ lebíh prefered dengạn produk perạwạtạn klínís, cạrạ menghílạngkạn kantung mata lạínnyạ ạdạlạh dengạn menggunạkạn serum yạng mengạndung kolạgen, vítạmín E dạn C. FYI, ạdạ kạbạr bạík untuk ạndạ kạrenạ Rích Amor sekạrạng menyedíạkạn serum vítạmín CCE, dạn jugạ Aquạ Collạgen untuk mengạtạsí kạntong mata yạng menggelạyut, sembạb ạtạu bengkạk.

Advertisement
Tips & Trik | Penghilang Katung Mata Alami | Kaumhawa | 4.5

Berita Lainnya

Kirim Komentar

Visit Koko Wijanarko at Ping.sg Family Blogs
Family Blogs blogs blogging tips
blogging tips Top world_news blogs