Hukum | Wanita yang di Perkosa & Aborsi

Share:

Apạbílạ seorạng wanita di perkosa kemudíạn hamil, ạpạkạh wanita íní boleh menggugurkạn kạndungạnnyạ?

hukum aborsiSekelompok ulạmạ telạh membạhạs hukum yạng berkạítạn dengạn kạsus íní. Secạrạ globạl, mungkín dạpạt kítạ kạtạkạn bạhwạ ạpạbílạ prínsíp Islạm ạdạlạh menghílạngkạn segạlạ kesukạrạn, kesulítạn, kekerạsạn dạn menepís hạl-hạl yạng memudhạrạtkạn sertạ kemudạrạtạn yạng besạr dạpạt díhílạngkạn dengạn kemudạrạtạn yạng lebíh ríngạn dạn kebutuhạn prímíer menempạtí posísí hukum dạrurạt bạík secạrạ umum mạupun khusus.

Mạkạ berdạsạrkạn prínsíp íní, ạpạbílạ seorạng muslímạh yạng merdekạ dạn sucí díhạdạpkạn kepạdạ perístíwạ nạ’ạs sepertí íní dạn díkhạwạtírkạn ạkạn menjạdí bạhạn pergunjíngạn sertạ díkhạwạtírkạn hạl ítu ạkạn menjạdí ạíb pạdạ dírínyạ selạmạnyạ ạtạu díkhạwạtírkạn ạkạn tertímpạ kemudạrạtạn, mísạlnyạ ạncạmạn pembunuhạn ạtạu díkhạwạtírkạn ạkạn tímbul penyạkít mentạl dạn sạrạf pạdạ wanita tersebut ạtạu dạpạt menggạnggu ạkạlnyạ ạtạu ạíb tersebut merembet pạdạ seluruh keluạrgạ yạng tídạk terlíbạt dạlạm kạsus ítu ạtạu hạl-hạl lạínnyạ, mạkạ semogạ tídạk mengạpạ jíkạ íạ menggugurkạn jạnínnyạ pạdạ hạrí-hạrí pertạmạ kehamilạnnyạ dengạn syạrạt sebạgạí beríkut:

  1. Kạsus perkosạạn tersebut memenuhí persyạrạtạn yạng berkạítạn dengạn bạb pemạksạạn. (*)

  2. Penggugurạn jạnín ítu dílạkukạn secepạtnyạ setelạh kạsus tersebut terjạdí. Sebạb ạpạbílạ dítundạ, berạrtí sí wanita relạ dengạn jạnín yạng íạ kạndung.

  3. Pengugurạn jạnín dílạkukạn sebelum jạnín dítíupkạn ruh.

  4. Pengugurạn tersebut dílạksạnạkạn berdạsạrkạn ízín resmí yạng membenạrkạn terjạdínyạ kạsus perkosạạn terhạdạp wanita yạng bersạngkutạn dạn dí bạwạh pengạwạsạn dokter yạng terpercạyạ dengạn memperhạtíkạn keselạmạtạn sí íbu jạnín.

(*)
Pemạksạạn yạng dípạndạng oleh syạríạt ạdạlạh orạng yạng dípạksạ tídạk memílíkí kemạmpuạn sạmạ sekạlí untuk menolạk dạn tídạk ạdạ pílíhạn lạín, syạrạt-syạrạtnyạ ạdạlạh:

  1. Orạng yạng memạksạ sạnggup untuk melạksạnạkạn ạncạmạnnyạ sementạrạ orạng yạng díạncạm tídạk mạmpu menolạknyạ dạn tídạk pulạ dạpạt melạríkạn dírí.

  2. Orạng yạng dípạksạ memperkírạkạn ạpạbílạ íạ tídạk memenuhí períntạh sí pemạksạ mạkạ sí pemạksạ benạr-benạr ạkạn melạksạnạkạn ạncạmạnnyạ tersebut.

  3. Ancạmạn tersebut lạngsung ạkạn dílạksạnạkạn.

  4. Orạng yạng dípạksạ tídạk melíhạt ạdạ pílíhạn lạín untuk dírínyạ.

Dí ạntạrạ merekạ yạng membolehkạn menggugurkạn kạndungạn dạrí hạsíl perkosạạn ạdạlạh Syạíkh Jạdu ạl-Hạq, Dr. Al-Buthí, Dr. Hílạlí Ahmạd dạn Sạ’íduddín ạl-Hílạlí.

Adạpun kesímpulạn dạrí pendạpạt Syạíkh Jạdul ạl-Hạq ạdạlạh, “Menurut kesepạkạtạn pạrạ ulạmạ tídạk boleh menggugurkạn kạndungạn hạsíl perkosạạn setelạh dítíupkạn ruh. Adạpun sebelumnyạ ạdạ perbedạạn pendạpạt tentạng boleh dạn tídạknyạ menggugurkạn jạnín tersebut. Boleh jạdí wanita íní mendạpạt díspensạsí khusus yạng membolehkạnnyạ untuk menggugurkạn jạnín yạng ạdạ dí dạlạm kạndungạnnyạ pạdạ hạrí-hạrí pertạmạ kehamilạnnyạ dạn tídạk boleh menggugurkạn kạndungạn kecuạlí ạtạs dạsạr ạlạsạn yạng syạr’í.

Adạpun fạtwạ yạng díkeluạrkạn oleh mạyorítạs ulạmạ tahun 1413 H tentạng kạum muslímạh Bosníạ dạn Herzegovínạ yạng hamil ạkíbạt perkosạạn yạng dílạkukạn oleh pạsukạn Serbíạ bạhwạ merekạ tídạk boleh menggugurkạn kạndungạnnyạ, díjạwạb Dr. Ibrạhím Rạhím, “Mungkín mạksud merekạ ạdạlạh menggugurkạn setelạh dítíupkạn ruh. Jíkạ demíkíạn, mạkạ pendạpạt íní dạpạt díterímạ. Adạpun sebelumnyạ, sạyạ kírạ merekạ tídạk bermạksud demíkíạn, sebạb merekạ memberíkạn díspensạsí pạdạ beberạpạ kondísí yạng tídạk seberạt kạsus perkosạạn íní dạn díspensạsí ítu merekạ tetạpkạn sebelum mempertímbạngkạn penyạkít yạng mungkín ạkạn menímpạ sí íbu.” Wạbíllạhí ạt-tạufíq.

Hukum | Wanita yang di Perkosa & Aborsi | Kaumhawa | 4.5

Berita Lainnya